تحصیلات دانشگاهی

  • فلوشیپ جراحی کولورکتال، دانشگاه آکسفورد، انگلستان (1380)
  • بورد تخصصی جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (1374)
  • دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (1368)