دوره‌های آموزشی

  • دوره تخصصی جراحی لاپاروسکوپی کولورکتال، مرکز آموزشی کاویدین، الانکورت، فرانسه (1387)
  • دوره فشرده جراحی TEM، دانشگاه ابرهارد، توبینگن، آلمان (1386)
  • دوره جراحی گاستریک باندینگ، بیمارستان AKH، وین، اتریش (1383)